Uchwała nr 5/2012 z dnia 15.06.2012

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „Helios” w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.

 

§1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „Helios” postanawia zmienić zapisy Statutu w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia (§11) oraz sposobu reprezentacji Stowarzyszenia przez członków zarządu (§38), zgodnie z zapisami §2 niniejszej uchwały.

§2

Treść zmian Statutu obejmuje:

1) Dopisanie następujących podpunktów w §11, Rozdział II Statutowe cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji:

16. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

17. Ochrona i promocja zdrowia,

18. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

19. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,

20. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

21. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

22. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

23. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

24. Promocja i organizacja wolontariatu,

25. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

2) Zmiana zapisu §38 w Rozdziale V Władze Stowarzyszenia – Zarząd o dotychczasowej treści:

„Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie”

na następującą treść:

”Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie każdy członek zarządu”.

§3

Oddano głosów 9, w tym:

głosów za: 9

głosów wstrzymujących się: 0

głosów przeciw: 0

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Protokolant Walnego Zebrania:

Kraków, 15.06.2012 r.


For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top